Фамилияси, исми ва отасининг исми лавозими  Тамомлаган ўқув ўрни Дарс бераётган фани Уялы телефон номери
1 Шаниязов Кутлымурат Турдакович Директор Нукус Давлат Педагогик Институти 8-9 синф економика 1445858
2 Оразов Айтбай Атабаевич ўқитувчи Нукус Давлат Педагогик Институти 6-7-8-9синф мехнат 7142973
3 Косымбетов Якыпбай Узакбергенович ўқитувчи Коракалпок давлат университети, 7-8синф Кораколпок тили ва адабиёти  
4 Бийимбетов Жаксыбай Жумабаевич ўқитувчи Коракалпок давлат университети, Тарийх 6-7-8-Тарих Хукук 8-9 кл 3654321
5 Сейтумуратов Даулетбай Оразбаевич ўқитувчи Коракалпок давлат университети, 5-6-7 синф Суурет 209 59 01
6 Рсназаров Кууандык Аденбаевич РАБИДУ УзГУМИЯ ФР-тил Рус-тил№ 943851 9-синя француз тили 3652951
7 Отарбаева Гулжамийла Мамбетовна ўқитувчи Нукус Давлат Педагогик Институти 7-9 синфГеография 5-синф тарих  3691276
8 Елмуратов Турдыбек Аяпбергенович ўқитувчи Нукус Давлат Университети 8-9 синф математика 7713425
9 Жумамуратова Санемхан Узакбергеновна ўқитувчи Нукус Давлат Университети 5-7  синф математика 3621874
10 Жумамуратова НиетбайУзакбергенович ўқитувчи Нукус Давлат Педагогик Институти 5-9 информатика 5-8 синф мехнат 3621874
11 Оразбаев Азамат Узакбергенович ўқитувчи Нукус Давлат Педагогик Институти 3-4-6-7-8 синф жисмоний тарбия 7762377
12 Дарибаева Уммагулсим Сарсенбаевна ўқитувчи Нукус Давлат Университети 2-3-4-5-6-7-8-9- синф рус тил 7773965
13 Пирланова Курбангул Сатуллаевнаевна ОИБДУ Нукус Давлат Педагогик Институти 3-5-6-8-9- синф озбек тил 3691021
14 Шеримбетов  Сагыйдулла           Абатович ўқитувчи Нукус Давлат Педагогик Институти 1-2-5-8-9 синф жисмоний тарбия 368 05 10
15 Исмайлова Санегул Алламбергеновна ўқитувчи Нукус Давлат Университети 5-9 синф коракалпок тили,   261 10 48
16 Матжанова Азиза Калкназаровна ўқитувчи Нукус Давлат Университети 7-синф физика 6-синф математика 653 22 61
17 Мамбетназарова Айсегул Алланазаровна ўқитувчи Нукус Давлат Педагогик Институти 3- синф математика она тили 4545071
18 Гапурова Гулзар Саренбаевна ўқитувчи Нукус Давлат Педагогик Институти  5-6-7-8-9- синфБиология  
19 Шаниязов  Ансат  Максетбаевич ПСИХОЛОГ Нукус Давлат Педагогик Институти 6-синф математика 1401851
20 Пиренова Шарийпа Узак бергеновна ўқитувчи Нокис педагогика учелищеси, Баслауыш класс№ 1147202 1-4 синф мехнат  
21 Кадиримбетова Зульфия Баймуратовна ўқитувчи Коракалпок давлат университети, 1- синф математика она тили 4880611
22 Файзуллаева Дилбар Базарбаевна ўқитувчи Нукус Давлат Педагогик Институти 1- синф математика она тили 7762377
23 Баймуратова Гулайым Конысбаевна ўқитувчи Нукус Давлат Педагогик Институти 1- синф математика она тили 7715013
24 Тилеумуратова Генжегул Жанабаевна ўқитувчи Нукус Давлат Педагогик Институти 4- синф математика она тили,чизмачилик  
25 Мадреймова Лида Ибрагимовна ўқитувчи Шымбай педагогика училище Баслауыш класс  РТ № 387614 4-синф узбек тили  
26 Пирекев Бийбитбай Шукирбаевич ўқитувчи Коракалпок давлат университети, 1-3- синф  она тили 3850059
27 Жапарова Нурсулыу Полатбаевна ўқитувчи Коракалпок давлат университети,  7-синф химё  
28 Сапарова Гулмира Аметовна ўқитувчи Нукус Давлат Педагогик Институти 2-4- синф  она тили 3675566
29 Сатуллаева Сулыухан Еркинбаевна ўқитувчи Нукус Давлат Педагогик Институти 1-3- синф  математика 4886029
30 Ерниязов Бийсенбай Абдиримович ўқитувчи Нукус Давлат Педагогик Институти 2-4- синф  математика 7121544
31 Патуллаева Гулчехра Асенбаевна ўқитувчи Чимбай педагогика учелищеси, Баслауыш класс  2-4- синф  узбек тили 2674593
32 Аяпова  Тотия   Полтбаевна ўқитувчи Нукус Давлат Педагогик Институти 6-синф кораколпок тили ва адабиёти  
33 Генжебаева Бийбиназ Султанбаевна ўқитувчи Шымбай педагогика училище Баслауыш класс  РТ № 387614 3-синф узбек тили 9035471
34 Кайпов Кууандык Абдикаримович ўқитувчи Коракалпок Давлат Университети, 6-9 синф Физика  5-6-7 синф мусика 3668268
35 Кошымуратов Сабыр Саренбаевич ўқитувчи Нукус Давлат Педагогик Институти 8-сиф физфка 4872487
36 Дуйсенбаева Света Жаббарбергеновна ўқитувчи Акмангит педагогика учелищеси, Баслауыш классЗТ 1№ 870164 4-синф узбек тили  
37 Мадреймова Хурзада Ибрагимовна ўқитувчи Нукус Давлат Педагогик Институти 5-6-8 синф география  
38 Аметова Назлымхан ўқитувчи Нокис Мамлекетлик Университети  1-2-3-4-5-6-7-8-синф Инглиз тили  
39 Абдижамалова Гулмира  Жолдасбай кызы ўқитувчи Нукус Давлат Педагогик Институти 9-синф химё 93 778 22 92 
40 Оразымбетова Гулнара Пухарбаевна ўқитувчи Коракалпок Давлат Университети, 7-синф химё  
 • Дата: 17-04-2017, 00:05
 • Автор: admin
Полная статья »
   
   Мектеп 260 окыушы орнына молшерленген,заманагой имаратка ийе.Мектепте 2008- жылы мамлекетлик дастур тийкарында капитал реконструкция алып барылды.Сонын менен бирге физика,химия, пан ханалары лабораториялык асбап ускенелер,,спорт инвентарлары менен таминленди.Мектепте талим каракалпак тилинде алып барылады.Хазирги кунде мектепте  окыушы еки мезгилде талим-тарбия алмакта. I сменада 92 окыушы, II сменада 81 окыушы окып билим алды..Окыушыларга талим-тарбия бериуде 39 мугаллим хызмет ислеп атыр,солардан 24 мугаллим хаял-кызларды курайды.
    Мугаллимлеримизден 34 жокары маглыуматлы, 5 орта маглыуматлы мугаллим болып оларданжокары дарежели 1,  I дарежели  2  мугаллим, II дарежели , 20 мугаллим, 17 канийге мугаллимлер озлеринин билимлерин жалыкпастан билим сырларын окыушыларга уйретип келди.    
 
 

   Қараөзек районлық ХБМХМТ ҳәм ШБ ниң  Еркин пикирлейтуғын ҳәм улыўма инсаный кәдирятларға ҳүрмет пенен карайтуғын өзиниң турмыслық көз қарасларына ийе болған наўқыран  әўладты тәрбиялаў олар арасында ҳуқуқбузарлықтың алдын алыў максетинде мектептиң рухый агартыўшылылық ислери бойынша орынбасары Т.Елмуратов  жүклетилип, «Манауият күни» н шолкемлестириў бойынша ис илажлар ислеп шыгылды. Ис илаж тийкарында   «Ўатанымыз топрағы да муқәддес», «Ғәзел мүлкиниң султаны», «Бабурдың рухый мийраслары», «Жәннет аналар аяғы астында», «Анажаным мехрибаным» ҳәм «Наўрыз тынышлық елшиси» атлы мәмлекетимиздиң қутлы сәне ҳәм байрамлары белгилеп өтилди. Бул бойынша ҳәптениң жума күни  «Манауият күни» деп жәрияланып, биринши сабағы класс басшы ҳәм социал гуманитар пәни оқытыўшылары тәрепинен «Тәрбиялық саатлары» ҳәм ашық сабақлар  өтиў шөлкемлестирилди.
     Мектепте 5 бирлеспе, 11 пан догереги бар.Оларга мектептин тажирийбели мугаллимлер басшылык етип келмекте.Мектепте «Пан айлыкларын» откериуде бирлеспе басшылары,агзалары биргеликте дузилген ис режелерге тийкарланып ис алып бармакта.
Сентябрь айы        География хам экономика
Октябрь айы         Озбек тили хам адебияты
Ноябрь айы          Ана тили хам Рус тили
Декабрь айы         Миллий Гарезсизлик идеясы:тийкаргы тусиник хам принциплер топарына киретугын  панлер
Январь айы           Жамийетлик панлер(тарийх,хукык таныу)
Февраль               Анык панлер(Математика хам информатика)
Март                   Дене-тарбия,физика,биология,химия хам табият 
Апрель                Суурет,сызыу,косык,мийнет
Май                    Инглис тили   
    Пан айлыгы дауамында мугаллимлер тарепинен тек гана сабак процессинде емес,сонын менен бирге мектептен тыс хам сабактан тыс догерек жумыслары да алып барылады. Хар ай басында окыушылардан кириу тести хам ай сонында шыгыу тести алынып окыушылардын сол пан бойынша билимлери аныкланып барылды. Мектепте 4 спорт догереги болып,олардан: баскетбол  женил атлетика   шахмат      шашка догереклери жумыс ислемекте.Оларга тажирийбели дене тарбия  мугаллими А Оразбаев хам жас каниге мугаллим С Шеримбетов   дене тарбия пани бойынша Алпамыс –Баршынай ислеп шыгылып догерек жумысларына  бекитилип,догерек жумысларынын оз уактында откериуинде айрыкша кеуил болинди.
  • Дата: 16-04-2017, 23:19
 • Автор: admin
Полная статья »
                  

 

  

                                          Ustazim.
Menin’   a’ziz    ustazim,
Qolda   sherter   birinshi   sazim,
Hu’rmetleymen   ba’rshe  ustazdi,
Menin’  birinshi   aytar   so’zim.

                                     Jaziwdi   sen   uyrettin’,
                                      Siziwdi   sen  u’yrettin’
                                     Sonin’  menen  birgede,
                                     Woqiwdi  da  u’yrettin’.
Menin’  yekinshi  anamsan’, 
Menin’  woqiw   sanamsan’,
Seni   ko’rip   ba’rhama,
Sennen   ilham  alaman.
                                      Seni  birinshi   ko’rgenimde,
                                      Men  yele  kishkeneligimde,
                                      Seni  ko’rip  albiradim,         
                                      Birinshi   aytar   sozimde.

                              
                               Shin  dostim.
Aytar   sozi   pal   bolsin,
Qarar   ko’zi   nur    bolsin,
Menin’   barha  janimda,
Aman  bolsin   Shin  dostim.
                                      Dostim   mag’an  qadirdan,
                                      Men  ushin   wol   jana- jan,
                                      Biz  bir  birimizge  ha’r qashan,
                                      Bolg’anbiz   biz   mehriban.
Wol   menin’  ju’rer   qasimda,
Birge  bolar   g’am  qayg’ida,
Har  ku’ni  biz  keshikpey,
Baramiz   biz   woqiwg’a.           
                                                                   
                                  
                                 Watanim.
A’ziyz  mag’an   watanim,
Wog’an  pida   jan-ta’nim,
Men   jasayman  watanda,
Ja’nnet   makan   zamanda.
                                        Watanday  jer  barma  du’nyada,
                                      Wonday  jer  bar  bolsa  aytin’ mag’anda
                                      Usinday  ma’kan  hesh  jerde  bolmas,
                                       Bunday  ja’nnet  tabilar  qaydanda.
Watanda  sen  tuwilarsan’,
Bunnan  baxit  tabarsan’,
Sen  qay  jerge  barsan’da,
Watandi  a’lbet  sag’inarsan’.
                                       Mag’an  qadirdan  Watanim,
                                       Menin’  a’ziyz  mehribanim,
                                       Siz  nedep  aytsan’zda  
                                       Wol  ba’rbir  menin’  Watanim.
                                   Men   tanlag’an   ka’sibim.
Men  u’lkeysem   ne   bolaman,
Dep  bir  ku’ni  woylayman,
Du’nyada  ka’sip  ko’p  bolar,
Wolardin’  qaysi  birin  tanlayman.
                                   Mug’allim,  tigiwshi,  injiyner,
                                   Du’nyada  ka’sipler  ko’p, yeger,
                                   Bolmaqshi  bolsam  ka’sip  iyesi,
                                   Bolarman  a’lbet  diyzayner.
Diyzayner  boliw  ushin  kerek  jollari,
Wonin’da  bar  tu’rli-tu’rli  sirlari,
Diyzanerlik  an’sat   bolsada,
Bar  biraqta  wonin’  tu’rli  jollari.


                                 Chin  dostlik.
Surip  kopgina  shodlik,
Faqat  yaqshilik  kordik,
Hoq  uyda hoq kochada,
Shunday  bolar  Chin  dostlik.

Chin  dosting  doim  yoningda,
Birga  bolar  ko’nglingda                                    
Sen  qayerda  bolsang  ham,         
Birga  bolar  qoshingda.

Bor  yoningda  chin  do’sting,                                 
Qachon  yomonlik  ko’rding,      
Qaysi  soat , qaysi   kun,
Doim  yaxshi  soz eshitting.

Chin  do’st  haqida  ko’p eshittik,
Chin  do’st haqida  ko’p ko’rdik,
Qaysi  odam  qaysi  zot,
U  uchin aziyz Chin dostlik.

                                   Odobli  bola bol.
Odobli  bolsang   gar,
Seni  hamma  yaxshi  ko’rar,
Odob  ikromni  bilsang,
Seni  hamma  hurmat  qilar.
                                         Har  vaqt  odobli  bola  bol,
                                         Doim yaxshi ishlar  qil,
                                         Har  kun  odobli  soz  gapir,
                                          Yaxshilikni ko’ra  bil.
Yomon  ishlar  qilmagil,
Yomon so’zga  ermagil,
Kim  yomonlik  qilsa ham,
Unga  yaxshilik  qila  bil.


                                    Kitap.
Hamme  aqilli  so’zlerdi  biler,
Ha’r   adam  woni  jaqsi  ko’rer,
Ha’r  waqit  bizge  jaqsi  so’yler,
Ha’mmege  qadirdan  bolg’an  kitap.   

Uyretedi  oylap  so’ylewdi.
Tek  g’ana  jaqsiliqti  go’zlewdi,
Kitap  ko’p  na’rseni  u’yreter,
Ha’r  dayim  jaqsiliqti  biliwdi.

Ana-til,  rus-til,  o’zbek-tili.
Wolardin’  ko’p  bolar  ilimi,
Woqip  bilsen’  ha’r  na’rseni,
Kitap  sag’an  uyreter  ko’p  ilimdi.

Baslanar  kitap  ana-tilden,
Qatardan  qalmaydi  buni  bilgen,
Oris  wo’zbek  shet  tili,
Tillerdin’  ba’rin  iyelegen.

                                                Juldizlar.
Aspannin’  ba’rin   jaylar,
Bunshellide   ko’p   wolar,
Birew,  yekew,  altaw ,jetew.                                   
Sanina   jetpes    juldizlar.
                                        Nur   shaship   turadi   wolar,
                                        Bizge   tilekler   jollar,                                         
                                        Ha’r   tu’rli   ren’  bolip   turar,
                                        Aspanda   jasar   juldizlar.
Juldizlar   ay   juldizlar,
Ju’da’-ju’da’  ko’p   wolar,
Qanday  tilek   aytsan’da,
Bir  ku’n   kelip   worinlar.

                                  Gu’ller.
Bag’lardin’   gu’lleri   bolar,
Wolar   tu’rli   ren’de   turar,
Qosh  iyisli  gu’ller   bar,
Bir   shan’araq   bop  jasar   wolar.

A’tirgu’l   baysheshek   ko’p  bolar   gu’ller,
Bizge  qarap  turip  shirayli   ku’ler,
Adamg’a  qarap   turip   tu’rli  so’z   so’yler,
Du’nyada  ko’p   bolar  ha’r  tu’rli  gu’ller,

                                         Miynet   tu’bi   ra’ha’t.
Ko’p  miynet   islep   ter   to’ksen’,
Qanshelli   ra’hatti  ko’resen’,
Miynet   tu’bi  ra’ha’t   degen,
Buni  jaqsi  bilesen’.

Tinshima  ko’p  miynet  isle,
Nandi  da  shiyrin  yetip  tisle,
Hadal   miynet   izinen,
Hadal   islerdi  go’zle.

Miynetti   jaqsi  islegen,
Hadal  islerdi   go’zlegen,
Keyin   ra’hatin  ko’redi,
Miynet   tu’bi  ra’ha’t  degen.

                                           Nandi  qa’dirle!
Taslama   woni  jerge,
Woni  zaya  qila  ko’rme,
Nan  tirishilik  arqawi,
Nandi  ha’r  qashan  qa’dirle.

Joq  womir  nan  bolmasa,
Obal   bolar   jolda  qaldirsa,
Dunyada  toyimli  na’rse  ne  dese,
Nan  dep  aytin’  sorasa.

Du’nyada   bolar  ulli  nan,
Wol  ushin  berer  ha’tte  jan,
Woni   ayaqqa  basa  ko’rme,
Ha’r  qashan  nandi   qadirle.

                               Qaraqalpaqstan
Keleshegi  nurli’  zaman,
Bizler  ushi’n  aziz  watan,
Ju’zlep  xali’qlar  jasag’an,
Qadirdanim  Qaraqalpaqstan.

                                     Ti’rnalar.
Qi’yqi’wlap  da’l  aspanda,
Ti’rnalar  ketip  baradi’,
Bizlerge  qi’sti’  yesletip,
Qanati’n  tez-tez  qag’adi’.
                                         Ti’rnalar  qi’yqi’wlap  qayta  baslasa,
                                         Menin’  ko’zlerimde  jasi’m  ag’adi’,
                                         Qanati’n  qag’I’p  i’ssi’   jaqlarg’a,
                                         Xoshlasi’w  qosi’g’i’n   ayta  basladi.

                         Ana  watan -   O’zbekistan.
Wonda  shayi’rlar  jasag’an,
Shayi’rli’q  so’zinen  tergen  marjan,
Alisher  Nawayi’  ha’m  Babur,
Ana  watan  -  O’zbekistan.
                                                  G’aresizlikke  erisken,
                                                  Abat  bolg’an  bizin’ watan,
                                                 Ti’ni’shli’q  dep  gu’resken,
                                                 Ana  watan -   O’zbekistan.                              
                               
                                   Qi’sta.
Mine, ja’ne  baslandi’  qi’s,
A’tirap  aldi’  appaq  tu’s,
Balalar  dalada  qar  oynap,
Hesh  jerde  ko’rinbes  heshqanday  ko’gis.

Wo’zgeshe  bolar  qi’sti’n’  sa’ni,
An’shi’lar  to’ger  qoyannin’  qani’n,
Qi’sta  ju’da  qi’zi’q-aw,
Yeste  qalsa  buni’n’  ba’ri.

Japtag’i’   suwlar  muzlag’an,
Balalar  muz  tewip  woynag’an,
Qi’s  haywanlari’  uyqi’lag’an,
Tamshi’  suwlar  salg’an  marjan.
                                          
                                  Bolalar.
Tog’lardagi  lolalar, 
Bog’lardagi  sholalar,
Kelajaktagi  boshlovshilar,
Shox  va  shodon  bolalar.
                                              Juda  shaddot  bolar  ular,
                                              Qalbida  ezgulik  yashnar,
                                              O’ynab  toymas  erta-yu  kech,
                                            Beg’ubor  qalb  egasi  bolalar.
Biri  bo’lar  quruvshi,
Biri  bo’lar  uchuvchi,
Yana  biri  shifokor,
Odamlarga  madatkor.
                                             Oilalarga  quvonch  qoshar,
                                             Uy  ichini  yashnatar,
                                             Dillarga  quvonch  berar,
                                             Shod-u  hurram  bolalar.


                         A’lipbe.
Baslani’p  "A”  haripten,
Jazi’wdi’ da  u’yretken,
Qolda  qa’lem  terbetken,
Qadirdani’m  A’lipbe.
                                            Yekinshi  ha’rip  "A’ "   bolg’an,
                                            Haripleri   nurg’a  tolg’an,
                                            Woni’  ha’mme  yadlag’an,
                                           Mehribani’m   A’lipbe.  
34ha’rip  ja’mlengen,
Buni’  yadlag’an  ko’plegen,
Sharshamastan  bilim  bergen,
Toli’p   tassi’n  A’lipbe.

                              Tazali’q  qi’z  Nabira.
U’sti  basi’  tap-taza,
Bolar  harwaqi’t  azada,
Klasi’mi’zda  jan’adan,
Tazali’q  qi’z  Nabira.
                                        Gu’misay  bolg’an  jardemshisi,
                                       Woqi’wshi’lar  yeskertiwshisi,
                                        Jaliqpag’an   tazali’qlar,
                                        Taza  bolg’an  ha’r bir  isi.
Woqi’wshi’larg’a  yeskerter,
Tirnaqlari’n’  wo’sik   der,
Ali’p  kelmesen’  yerten’ine,
Mug’allimge   ayti’p  berer.

                                 Jaqti’li’q  juldi’zi’  Quyash.
Aspanni’n’  jarqi’rag’an  juldi’zisan’,
Jaqti’li’qti’n’   saqi’yi’san’,
Jerdi  ko’kti  i’si’tqi’sh,
Jaqti’li’q  juldi’zi’  Quyash.
                                 Nurlandi’ri’p  dalalardi’,
                                 Gu’llendirip  qalalardi,
                                 Tez  wo’stirer  lalalardi’
                                 Jaqti’li’q  juldi’zi’  Quyash.
Di’yqannin’  wosirip  yeginin,
Ishteyin  ashar  jegennin’.
Nur  beriwden  hesh  talmas,  
Jaqti’li’q  juldi’zi  Quyash.
                                                       
                          Aman  bolg’aysi’z.
90jastan  asqaysi’z,
Ba’rha’  toli’p  tasqaysi’z,
Bizge  i’ssi’  so’ylegen,
Atajan  aman  bolg’aysi’z.
                                           Quraqlardi’  u’yretken,
                                           Iyne  menen  tik  degen,
                                           Sharshawdi’  hesh  bilmegen,
                                           Apajan  aman  bolg’aysi’z.
Menin’  jalg’I’z  qi’zi’m  degen,
Menin’  so’yler  so’zim  degen,
Meni  heshte  renjitpegen,
A’kejan  aman  bolg’aysi’z.
                                           U’kem  der  menin’  kishi,
                                           Mensiz  pitpes  hesh  bir  isi,
                                           So’zlerdi  aytqan  insan  usi’,
                                           Ajag’am  aman  bolg’aysi’z.
U’yretip  mag’an  sabaqti’,
Ku’shli, bilimli  bolmaqti’,
Ba’rha’  alg’an  jani’mdi’,
Ajapam  aman  bolg’aysi’z.

                                          U’yretken  jazi’wdi’  si’zi’wdi’,
                                          Ba’rha’  kishipeyil  boli’wdi’,
                                          Imla  menen  so’ylewdi,
                                          Ustazi’m  aman  bolg’aysi’z.
Men  menen  sabaq  tayarlar,
Qayg’I’da  da’rtles  bolar,
Ju’zleri  nurg’a  tolar,
Dosti’m  aman  bolg’aysiz.

Bolar ha’mmesi  mehriban,
Bolg’an  mag’an  qa’dirdan,
Ayri’m  waqi’tta  uri’sqan,
Klaslaslari’m  aman  bolg’aysi’z.
                                                                                                
Tastan  bolsi’n  basi’n’i’z,
To’gilmesin  hesh  jasi’n’i’z,
Mol  bolsi’n  barha’  tabi’si’n’i’z,
Adamlar  aman  bolg’aysi’z.

                                Ja’n’a  ji’l.
Jasi’mi’zg’a  ja’ne  bir  jasti’  qosi’p,
Jadi’raqlap  mine  keldi  jan’a  ji’l,
Xalqi’mi’zda  quwani’shqa  toli’p  tasi’p,
Shadli’qlarg’a  bo’lep  keldi  jan’a  ji’l.

Yolkani’  bezep  zor  quwani’sh  penen,
Dasturxandi’  tolti’rsaq  lazzetli  tag’amlar  menen,
Atalari’mi’z  ba’rha’  baxi’t  keltirsin  yolka  degen,
Kewilge  quwani’sh  ali’p  keldi  jan’a  ji’l.

Jan’a  ji’l  jan’a  baxi’t  ali’p  kelsin,
Shan’araqlarg’a  qut-bereke  ali’p  kirsin,
Xalqi’mi’z  barha’  baxi’tli’  ku’n  keshirsin,
Usi’nday  tilekler  menen  keldi  jan’a  ji’l.

                                     Akejan.
Bizge  bolg’an  mehriban,
Wol  ushi’n  biz  jana-jan,
Bizge   mudam  qadirdan,
Mehribani’m  a’kejan.
                                                Qi’zi’m  der  mag’an  mudam,
                                               Ju’zleri  nur  jaynag’an,
                                                Ta’rbiyalawdan  talmag’an,
                                                Qa’dirdani’m   a’kejan.


       Bayrami’n’i’z  mu’barek.  Aziz  ustazlar.

Ko’zin’izden  ha’rdayi’m  nur  jani’p  turar,
Sozin’izden  ha’rdayi’m  pal  tami’p  turar,
Bergen  bilimin’iz  bizdi  qani’qti’rar,
Bayrami’n’I’z  mu’barek. Aziz  ustazlar.

Ba’rha’  minnetdarmi’z  biz  sizden,
Ha’miyshe  aman  ju’rgeysiz  jaman  ko’zden,
Ba’rshe  woqi’wshilari’n’I’z  qutli’qlaw  so’zinen,
Bayrami’n’z  mu’barek. A’ziz  ustazlar.

Uzaq  wo’mir  ko’rin’  ustazi’m,
Ha’miyshe   iyiwli  aldi’n’zda  basi’m.
Qa’dirleymen  sizdi  wo’ssede  jasi’m,
Bayrami’n’i’z  mu’barek. Aziz  ustazi’m.  
 
                      Sizdi  sag’i’ndi’m.
1-klastan  harip  u’yretken,
Bilimli, ka’mil  insan  bol  degen,
Bizge  i’ssi’  so’zin  so’ylegen,
Ustazi’m, sizdi  sag’i’ndi’m.
                                           Jaqsi’  ko’rip  barha’  bizdi,
                                           Ayamay  hesh  ji’lli’  so’zdi,
                                           Qa’dirlep  barha’  biz  sizdi
                                           A’kejan,  sizdi  sag’indi’m.
Yerkeletip  woyi’nshi’l  so’z  benen,
Ba’rha  qarap  miyrimli  ko’z  benen,
Qi’slar  wo’tip  mine  jaz  kelgen,
Atajan,  Sizdi  sag’i’ndi’m.
                                           Bizlerdi  ba’rha’  maqtag’an,
                                           Qaptalda  turi’p  jaqlag’an,
                                           Men  ushi'n  ba'rha'  qa'dirdan,
                                           Apajan,  sizdi  sag’i’ndi’m.

                              No’kis  qalasi’.
Go’zzal  bolar  dalasi’,
Xosh  iyisli  lalasi’,
Shi’rayi’na  shi’ray  qosqan,
Ja’nnet  maka’n  No’kis  qalasi’.
                                         Saw  salamat   anasi’
                                         Salamat  bolar  balasi’,
                                         Ha’r  tu’rli  ren’ge  bo’lengen,
                                         Da’rtke  da’rman  No’kis  dalasi’.
Paytaxti’  watani’mni’n’,
Misli  sha’menzari’mni’n’,
Bag’i’mada  shi’ray  qosqan,
Qi’zi’l  a’tirgu’li  bag’i’mni’n’.

                                     Miywe  terekler.
Wolardi’  ko’pler  yekkenler,
Miynet  penen  tikkenler,
Bag’larg’a  shi’ray  qosi’p  turg’an,
Ha’r  tu’rli  miywe  terekler.
                                               Mazali’  bolar  mi’ywesi’,
                                              Alma  yerik  shiyesi,
                                               Qay  ta’repke  baqsan’da,
                                               Jarasi’p  turar  miywesi.
Deysen’  pal  miywelerin’,
Ishteyin  ashar  jegenlerdin’,
Jegen  sayi’n  jegin’  kelip,
Mazasi’  tilde  qalg’an  ko’plerdin’.

                                   Ba’ha’r.
Suwi’q  samaldi’n’  kelip  turar  sa’ha’ri,
Qi’s  o’tkenson’  ba’ha’r  kelgen  ma’ha’li,
Jap-jasi’l  lipasqa  bo’lenip  turg’an,
Ana  jurti’mni’n’   jasi’l  ta’biyat   ba’ha’ri.

Ba’ha’r  kelgenson’  quslar  ushi’p  keler,
Jan’a  uyasi’nda  shadli’  ku’nler  su’rer,
Ha’mme   jaq  jasi’lg’a  bo’lengennen  son’,
Di’yqan  babalar  ba’ha’r  kelgenin  ha’demey  sezer.
 


  

 

 • Дата: 11-04-2017, 21:16
 • Автор: admin
Полная статья »
 

Kim bolsam yeken?


 

Bizler yele balamiz,

Keleshekke jol alamiz.

Kim bolsaq yeken dep biz,

Ha’r tu’r woyg’a talami’z.

Shi’pakerme , mug’a’llim,

Arxitektor, tigiwshi.

Ken’ aspandi’ aylani’p,

Samalyotta ushi’wshi’.?

Watani’mni’n’ dawri’g’n,

Ken’ a’lemge tarati’p.

Ko’terip ba’lent bayrag’I’n,

Bolsam beken sportshi’.

Ana jurti’n mudami’,

Ko’z qarasi’nday saqlap.

Kelgen ma’rt ag’alarday,

Bul watandi’ qorg’awshi’.

Kitaplardi'n' a'lemin,

Teren’ bilip u’yrenip.

Watani’mdi’ ji’rlayti’n,

SHayi’rma ya jazi’wshi’?

Ayta bersen’ ka’sip ko’p,

Ba’rine woqi’w kerek.

Kim bolsan’ wo’z qa’lewin’,

Berilgen ko’p imkaniyat.


 • Дата: 10-04-2017, 22:01
 • Автор: admin
Полная статья »

 

  

 

Ustazlar.


Bag’qa kirsen gu’ller ashi’li’p turar

Adamg’a la’zzet bag’shlap turar

Sol gu’llerden u’zip ali’p birewin

Sizge usinaman a’ziz ustazlar

 

Ustaz degen so’zdi’n’ o’zi’ a’zizdur

Misli gu’ldey boli’p jarqi’rap turar

Ulli’ keleshekke baslap bizlerdi

Biz ju’remiz izin’izden ustazlar.

 

 

 

 

Ba’ha’r


Ba’ha’r boli’p yelime

Jaynap keldin’ jerime

Qi’rmani’mdi’ tolti’ri’p

Sayrap keldin’ yelime.

 

 

Qarli’g’ashlar ushi’p keldi

G’az u’yrekler ko’lge qondi’

G’an’qi’ldasi’p g’arqi’ldasi’p

Ba’ha’r keldi sa’ha’r keldi.

 • Дата: 10-04-2017, 21:53
 • Автор: admin
Полная статья »
Қорақалпоғистон Республикаси Жисмоний тарбия ва спорт давлат қўмитаси раиси тайинланди 
Қорақалпоғистон республикаси Конституцияси 85-моддасининг 7-бандига мувофиқ Қорақалпоғистон Республикаси Президиуми қарорига кўра Байниязов Ғайратбай Хожанович Қорақалпоғистон Республикаси Жисмоний тарбия ва спорт давлат қўмитаси раиси лавозимига тайинланди.
Байниязов Ғайратбай Хожанович 1973 йил 18 февралда Нукус шаҳрида таваллуд топган. У 2015 йилдан буён Нукус спорт колледжининг директори лавозимида фаолият юритаётган эди.
Байниязов Ғайратбай оилали. Умр йўлдоши А.Тажимуратова билан биргаликда 2 ўғил, 1 қизни тарбияламоқда.

Манба: kruz.uz
 • Дата: 1-04-2017, 23:21
 • Автор: admin
Полная статья »
Кўрик-танлов:

Кўрик-танлов: "Солиқ билимлари – болаларга” Республика танлови эълон қилинди
Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ бошқармаси мактаб, колледж ва лицей ўқивчилари ўртасида Республика ўрта-махсус касб-ҳунар таълими бошқармаси ҳамда Халқ таълими вазирлиги билан ҳамкорликда "Солиқ билимлари – болаларга” республика кўрик танловини ўтказади.
Танловнинг мақсади:
ўқувчи-ёшлар орасида юқори солиқ маданиятини, уларда ватанпарварлик туйғуси ва бурчини, ватандошларига ва давлатга нисбатан ҳурматни шакллантириш.
Танловнинг вазифаси:
-Ўқувчилар, шунингдек таълим муассасалари педагогик жамоалари ўртасида солиқларнинг тўланиши-Ўзбекистон фуқаросининг конституцион бурчи эканлигини тарғиб қилиш;
-Ўқувчи-ёшларни Ўзбекистон Республикаси солиқ тизимидан хабардорлигини ошириш;
-Болалар ва ёшлар ижодий маҳоратларини ривожлантириш.
Танлов номинациялари:
-1-4 синф ўқивчилари учун "Солиқ мавзусининг суратлардаги тасвири”;
-5-9 синф ўқивчилари учун "Солиқ мавзусининг ҳикояларда акс эттирилиши”;
-Академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари ўқувчилари учун "Ўзбекистон Республикасида солиқ сиёсати” мавзусидаги энг яхши иншо;
"Солиқлар нимага тўланади ва нималарга сарфланади?” мавзусидаги энг яхши компьютер тақдимоти номинациялари бўйича ўтказилади.
Танлов ўтказилиш вақти:
Танловнинг саралаш босқичлари 2017 йилнинг 5 апарель кунигача мактаб ва колледж, лицейларда ўтказилади.
Танловнинг кейинги туман (шаҳар) босқичи 7 апрель куни ва Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудий босқичи 13-14 апрель кунлари Нукус шаҳрида, Ўзбекистон Республикаси босқичи апрель ойининг учинчи декадасида Тошкент шаҳрида ўтказилади.
Танловга ижодий ишлар лицей ва колледжлар томонидан Ўрта махсус каб-ҳунар таълим бошқармасига, мактаблар томонидан туман (шаҳар)лардаги халқ таълим муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш бўлимларига кўрсатилган санадан бир кун аввал етказиб бериш талаб қилинади.
Ғолиб ёшлар танлов Низомида белгиланган тартибда махсус совғалар билан тақдирланадилар.
Қўшимча маълумот учун Қорақалпоғистон Республикаси Давлат солиқ бошқармаси, туман халқ таълими бўлимлари ва туман Давлат солиқ инспекцияларига мурожаат қилишингиз мумкин.

Мурожаат учун телефон: 222-69-00

Манба: kruz.uz
 • Дата: 1-04-2017, 16:25
 • Автор: admin
Полная статья »