Қараөзек районлық ХБМХМТ ҳәм ШБ не қараслы 20-санлы улыўма билим бериў мектеби Алгабас АПЖ аймағында жайласқан.

   
   Мектеп 260 окыушы орнына молшерленген,заманагой имаратка ийе.Мектепте 2008- жылы мамлекетлик дастур тийкарында капитал реконструкция алып барылды.Сонын менен бирге физика,химия, пан ханалары лабораториялык асбап ускенелер,,спорт инвентарлары менен таминленди.Мектепте талим каракалпак тилинде алып барылады.Хазирги кунде мектепте  окыушы еки мезгилде талим-тарбия алмакта. I сменада 92 окыушы, II сменада 81 окыушы окып билим алды..Окыушыларга талим-тарбия бериуде 39 мугаллим хызмет ислеп атыр,солардан 24 мугаллим хаял-кызларды курайды.
    Мугаллимлеримизден 34 жокары маглыуматлы, 5 орта маглыуматлы мугаллим болып оларданжокары дарежели 1,  I дарежели  2  мугаллим, II дарежели , 20 мугаллим, 17 канийге мугаллимлер озлеринин билимлерин жалыкпастан билим сырларын окыушыларга уйретип келди.    
 
 

   Қараөзек районлық ХБМХМТ ҳәм ШБ ниң  Еркин пикирлейтуғын ҳәм улыўма инсаный кәдирятларға ҳүрмет пенен карайтуғын өзиниң турмыслық көз қарасларына ийе болған наўқыран  әўладты тәрбиялаў олар арасында ҳуқуқбузарлықтың алдын алыў максетинде мектептиң рухый агартыўшылылық ислери бойынша орынбасары Т.Елмуратов  жүклетилип, «Манауият күни» н шолкемлестириў бойынша ис илажлар ислеп шыгылды. Ис илаж тийкарында   «Ўатанымыз топрағы да муқәддес», «Ғәзел мүлкиниң султаны», «Бабурдың рухый мийраслары», «Жәннет аналар аяғы астында», «Анажаным мехрибаным» ҳәм «Наўрыз тынышлық елшиси» атлы мәмлекетимиздиң қутлы сәне ҳәм байрамлары белгилеп өтилди. Бул бойынша ҳәптениң жума күни  «Манауият күни» деп жәрияланып, биринши сабағы класс басшы ҳәм социал гуманитар пәни оқытыўшылары тәрепинен «Тәрбиялық саатлары» ҳәм ашық сабақлар  өтиў шөлкемлестирилди.
     Мектепте 5 бирлеспе, 11 пан догереги бар.Оларга мектептин тажирийбели мугаллимлер басшылык етип келмекте.Мектепте «Пан айлыкларын» откериуде бирлеспе басшылары,агзалары биргеликте дузилген ис режелерге тийкарланып ис алып бармакта.
Сентябрь айы        География хам экономика
Октябрь айы         Озбек тили хам адебияты
Ноябрь айы          Ана тили хам Рус тили
Декабрь айы         Миллий Гарезсизлик идеясы:тийкаргы тусиник хам принциплер топарына киретугын  панлер
Январь айы           Жамийетлик панлер(тарийх,хукык таныу)
Февраль               Анык панлер(Математика хам информатика)
Март                   Дене-тарбия,физика,биология,химия хам табият 
Апрель                Суурет,сызыу,косык,мийнет
Май                    Инглис тили   
    Пан айлыгы дауамында мугаллимлер тарепинен тек гана сабак процессинде емес,сонын менен бирге мектептен тыс хам сабактан тыс догерек жумыслары да алып барылады. Хар ай басында окыушылардан кириу тести хам ай сонында шыгыу тести алынып окыушылардын сол пан бойынша билимлери аныкланып барылды. Мектепте 4 спорт догереги болып,олардан: баскетбол  женил атлетика   шахмат      шашка догереклери жумыс ислемекте.Оларга тажирийбели дене тарбия  мугаллими А Оразбаев хам жас каниге мугаллим С Шеримбетов   дене тарбия пани бойынша Алпамыс –Баршынай ислеп шыгылып догерек жумысларына  бекитилип,догерек жумысларынын оз уактында откериуинде айрыкша кеуил болинди.
   • Автор: admin
  • 16-04-2017, 23:19
  • Посмотрели: 1 033